top of page

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Biodent Medikal Ürünler ve Hizmetler Ltd. Şti. (“BİODENT” veya “Şirket”) tarafından işletilen işlettiği www.biowhiten.com internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.

 

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Politika”) ile; (1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, ve (2) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

 

1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

 

Politika ile İnternet Sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimize aşağıda yer alan konularda bilgilendirme yapılmaktadır:

 

 • Veri Sahiplerinin hangi kişisel verilerinin elde edildiği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi;

 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçlarla işlendiği;

 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin kimlerle paylaşılabileceği;

 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin saklanma süreleri;

 • Veri Sahiplerinin hakları;

 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler.

 • Veri Sahiplerinin Hangi Kişisel Verilerinin Elde Edildiği, Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. BİODENT, kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun hareket etmek için gerekli her türlü faaliyeti yürütmektedir.

 

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Müşteri İşlem Bilgisi

 • İşlem Güvenliği Bilgisi

 • Pazarlama Bilgisi

 • Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi

 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

 • Kişisel verileriniz, BİODENT tarafından İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Hangi Amaçlarla İşlendiği

 

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla BİODENT tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.

 • Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Kimlerle Paylaşılabileceği

 

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi), hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

 

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Saklanma Süreleri

 

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, BİODENT tarafından kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

BİODENT, Kanun’a uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır.

 

Veri Sahiplerinin Hakları

 

Kanun’un 11. maddesi gereğince Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıda sıralanan haklara sahiptirler:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 • BİODENT, Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; Veri Sahiplerinin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.biowhiten.com İletişim Formu’nda yer alan yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BİODENT tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

 

Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

2. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

 

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 12.12.2018 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

 

Politika BİODENT internet sitesinde (www.biowhiten.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

BİODENT tarafından elde edilen kişisel verilerin güvenliğine ilişkin detaylı bilgiye bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

bottom of page